مرحوم لواساني مي گويد:

اگر كسي اين حروف را بر كف دست نويسد،

💕نزد هر كس_كه_برود، مطلبش حاصل مي شود

💌:جهت هرامری .وام وقرعه کشی وطلب حق وهردرخواستی

توضیحات عکس در دسترس نیست.